Zawodowa siódemka – Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie 9.3.: Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Wartość projektu: 1 501 285,00 zł

Dofinansowanie: 1 234 310,27 (82,99%)

Podmiot realizujący projekt: Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (CIUWO)

Projekt realizowany przez Gminę Olsztyn dotyczy zakupu wyposażenia i materiałów dydaktycznych na potrzeby 7 olsztyńskich szkół zawodowych, co umożliwi prowadzenie zajęć na poziomie odpowiadającym współczesnym standardom, odzwierciedlającym naturalne warunki pracy. Pozwala jednocześnie na nabywanie umiejętności zawodowych w określonych branżach oraz umiejętności przekrojowych, w szczególności cyfrowych, w zakresie myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów, w zakresie pracy zespołowej czy zdolności adaptacji do nowych warunków. Realizacja projektu przez CIUWO wpisuje się w założenia świadczenia usług i wdrażania standardów z zakresu informatyki. Inwestycja pozwoli na wyposażenie 8 pracowni w 7 placówkach: które brały udział w projekcie:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych Im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (ZSE) - doposażenie/modernizacja pracowni kursów umiejętności zawodowych.
2. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie (ZSM-E) - utworzenie pracowni projektowania i programowania produkcji maszyn.
3. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (ZSEiT) - utworzenie pracowni technik informatycznych w zawodzie.
4. Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie (ZSS) - doposażenie/modernizacja pracowni projektowania i technologii w transporcie zintegrowanym z inteligentnymi specjalizacjami regionu.
5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (ZSGS) - utworzenie pracowni dietetyki w 2 lokalizacjach.
6. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie (ZSCHiO) - doposażenie/modernizacja pracowni laboratoryjnych.
7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie (ZSEH) - doposażenie/modernizacja pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Gminy Olsztyn, w tym:

• podniesienie jakości i poziomu kształcenia;
• dostosowanie infrastruktury edukacyjnej szkół do potrzeb realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie;
• dopasowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego, by odzwierciedlała naturalne warunki pracy oraz umożliwiała przeprowadzanie egzaminów zawodowych w związku z malejącą liczbą ośrodków egzaminacyjnych;
• wyrównanie dostępu do odpowiedniej jakości infrastruktury edukacyjnej, doinwestowanie infrastruktury edukacyjnej, placówek świadczących usługi dla młodzieży z terenów defaworyzowanych;
• rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy zgodnie ze współczesnymi standardami technologicznymi;
• dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarczych regionu, niezbędne doposażenie bazy dydaktycznej przyczyniającej się do podnoszenia kwalifikacji w kierunkach powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa;
• przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji;
• poprawa jakości edukacji młodzieży ze szczególnymi potrzebami będąca szansą na odnalezienie się na rynku pracy i samodzielność;
• zwiększenie stopnia zaangażowania ze strony pracodawców oraz uczelni wyższych w procesie kształcenia zawodowego;
• wzrost poziomu wykorzystania narzędzi cyfrowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym wspomagającym rozwój kompetencji cyfrowych.

W realizację całego projektu zaangażowane zostało Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, które zakupiło odpowiednie wyposażenie dla 7 szkół zawodowych. Na kolejnych etapach CIUWO odpowiadało za konfigurację oraz instalację wyposażenia w placówkach oraz rozliczenie projektu.

 

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej zachęca do korzystania z zebranych materiałów oraz kontaktu osobistego:

Monika Pietrzak - pedagog szkolny

Izabela Rutkowska - pedagog specjalny

Olga Witkiewicz-Bury - psycholog

MATERIAŁY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

W dniach od 1 do 10 czerwca wystąpiły problemy techniczne, które uniemożliwiły aktualizację strony internetowej szkoły.

 

     Informuję, że, zgodnie z §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U, z 2020 r. poz. 1604 ze zm.), w związku z wystąpieniem wśród uczniów Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego przypadków zakażenia SARS-CoV-2, nauka w oddziałach:

 

3 BEG od 20.01.2022 r. do 21.01.2022 r. (kwarantanna do 24.01.2022 r.)

3 BMG od 20.01.2022 r. do 21.01.2022 r. (kwarantanna do 24.01.2022 r.)

 

będzie realizowana w formie zdalnej.

 

Informuję również, że niezaszczepieni uczniowie tych oddziałów podlegają kwarantannie i nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania pod groźbą kary.

                                                                                                             

                                                                                                                                    Arkadiusz Gnoza
                                                                                                                                      Dyrektor ZSS