DSC04951
DSC04901
DSC04912
DSC04896
DSC04905
DSC04771
DSC04954
DSC04873
DSC04772
DSC04936
DSC04920
DSC04888
DSC04938
DSC04874
DSC04770
DSC04932


Była kilkakrotnie zmieniana i wzbogacona o nowe eksponaty. W tej chwili można w niej obejrzeć pamiątki po Patronie ZSS, zgromadzone dzięki życzliwości państwa Bocheńskich. Wiele eksponatów pogłębiających wiedzę historyczną uczniów  Samochodówki podarowali kombatanci i absolwenci.Izba Tradycji odgrywa ważną rolę w edukacji historycznej naszych uczniów. Promuje i przybliża sylwetkę Patrona Adolfa Marię Bocheńskiego i historię  Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. Spełnia funkcję wychowawczą i edukacyjną dla uczniów naszej szkoły.

Ostateczny kształt i wygląd nadali jej nauczyciele p. Elżbieta Lechicka i p. Tomasz Morzyc.

Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie to szkoła z tradycjami. Szkoła, która w szeregach swoich absolwentów i nauczycieli posiada wiele znanych osobistości. Są wśród nich między innymi:

 

MARIAN BUBLEWICZ
(absolwent 1968)

Polski kierowca wyścigowy i rajdowy, ojciec posłanki Beaty Bublewicz. Twórca pierwszego w Polsce profesjonalnego teamu rajdowego (Marlboro Rally Team Poland). Wicemistrz Europy z 1992 r., zdobywca 20 tytułów mistrzowskich w Polsce (łącznie we wszystkich klasach). Zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym podczas Zimowego Rajdu Dolnośląskiego 20 lutego 1993 r.


GRAŻYNA LANGOWSKA
(nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie na przełomie lat 70/80)

Nauczycielka, polityk, posłanka na Sejm X i III kadencji. Jako polonistka Zespołu Szkół Samochodowych zorganizowała w 1980 r. sekcję Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” grupującą pracowników oświaty, obejmującą region Warmii i Mazur. Pełniła funkcję rzecznika. Internowana przez pół roku po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. W 1989 r. uzyskała mandat posłanki na Sejm kontraktowy. Zasiadała w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, pracowała w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego.

W pierwszej połowie lat 90. pełniła urząd Kuratora Oświaty w województwie olsztyńskim. Zmarła 2 listopada 2009 r. po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

ALEKSANDER SZCZYGŁO
(absolwent 1983 Technikum Kolejowego, które w 2003 r. zostało włączone do Zespołu Szkół Samochodowych)

Urodził się 27 października 1963 r. w Jezioranach. To osoba ważna dla życia naszego regionu oraz kraju. My, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych możemy być dumni, ponieważ był jednym z nas. W latach 1978 – 1983 uczęszczał do Technikum Kolejowego im. gen. W. Sikorskiego, które mieściło się w budynku naszej szkoły, a w 2003 roku zostało włączone do ZSS. Tak jak wielu z nas, był uczniem spoza Olsztyna, jego rodzinna miejscowość to wieś Węgój, więc mieszkał w Internacie Technikum Kolejowego, który mieścił się przy ulicy M. Kopernika 5.

Aleksander Szczygło powinien być dla nas wzorem do naśladowania. Odznaczał się wielkim uporem i determinacją w dążeniu do celu. Był ciekawym świata i bardzo aktywnym młodym człowiekiem. Uczył się bardzo dobrze w klasie kształcącej techników mechaników o specjalności eksploatacja i naprawa taboru kolejowego. Przedmioty ścisłe i zawodowe nie sprawiały mu problemów. Często jednak zadziwiał kolegów bogatą wiedzą humanistyczną. Jego wszechstronne zainteresowania i aktywność były widoczne już w technikum. Działał w Samorządzie Szkolnym, założył szkolne koło Stronnictwa Demokratycznego.

W 1983 roku zdał maturę i ukończył szkołę. Kontynuował naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a także na University of Wisconsin oraz Georgetown University w Stanach Zjednoczonych.

Po studiach nastąpił w jego życiu czas imponującej aktywności obywatelskiej. Pracował w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, następnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższej Izbie Kontroli oraz Głównym Inspektoracie Pracy. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Informacji i Kształcenia Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Dowodem uznania dla jego postawy i działalności oraz społecznego zaufania było powierzenie mu mandatu poselskiego na IV, V i VI kadencję Sejmu RP. Działalność publiczną kontynuował jako Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem tragicznie zakończyło się życie Aleksandra Marka Szczygły.

 

 

Dyrektor: mgr inż. Arkadiusz Gnoza
Z-ca dyrektora: mgr Barbara Tymecka
Z-ca dyrektora: mgr inż. Małgorzata Prus

Kierownik warsztatów szkolnych: mgr Zbigniew Gosztowtt
Kierownik gospodarczy: mgr Małgorzata Worobel
Starszy specjalista ds. kadr: mgr Ewa Budka
Specjalista: mgr Dominika Sieczko
Główna księgowa: mgr Alina Gorczyca
Księgowa: mgr Irena Nowicka
Sekretariat:
     Referent: lic. Joanna Niestępska
Operator sprzętu audiowizualnego: mgr inż. Henryk Prus
Administrator szkolnej strony internetowej: mgr inż. Henryk Prus
Inspektor ds. bhp: mgr Cezary Czuba

 

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły można załatwiać w godzinach przyjęć interesantów.

Dyrektor Zespołu Szkół poniedziałek 12:00 - 14:00
 

czwartek

10:30 - 12:30
I Wicedyrektor poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
II Wicedyrektor poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Sekretariat poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Administracja poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Psycholog poniedziałek 8:00 - 11:00
  wtorek 12:25 - 15:25
  czwartek 12:25 - 15:25
  piątek 8:00 - 10:00
Pedagog poniedziałek - piątek 9:00 - 12:00
Doradca zawodowy wtorek 8:00 - 11:30
  środa 8:30 - 10:30
Kierownik warsztatów szkolnych poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
Biblioteka poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00
  sobota - niedziela nieczynne

 

 Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Samochodowych

 
Struktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Państwowego Liceum Komunikacyjnego i Gimnazjum Mechanicznego -pierwszej szkoły technicznej na Warmii i Mazurach utworzonej po II wojnie światowej.

Państwowe Liceum Komunikacyjne rozpoczęło działalność 10 września 1945 roku. W dniu 21 września, o godzinie 8:00 rozpoczęły się pierwsze zajęcia szkolne. Szkoła zajmowała początkowo tylko parter budynku bowiem piętra wyższe nie nadawały się do użytku - wymagały remontu. W tym pierwszym, trudnym roku zdołano naprawić dach i wyremontować pierwsze piętro. W piwnicach budynku oraz dwóch barakach uruchomiono warsztaty szkolne, których uruchomienie napotykało bardzo duże trudności - brakowało maszyn urządzeń i narzędzi.

W czerwcu 1951 roku zapadła decyzja o podziale Państwowego Liceum Komunikacyjnego na trzy odrębne szkoły techniczne: Technikum Budowlane, Technikum Kolejowe i Technikum Samochodowe.

Rok szkolny 1951/52 był pierwszym w którym zaczęło funkcjonować 4-letnie Technikum Samochodowe. Na jego zapleczu przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych. Technikum składało się z 11 klas dziennych dla młodzieży niepracującej i 3 klasy dla pracujących. Szkoła dzienna obejmowała gimnazjum mechaniczne oraz technikum z wydziałami: remont samochodów, budowa dróg kołowych i mostów, mechaniczny, gospodarka samochodowa, obróbka skrawaniem. Zapewne w tym też roku powstała nieoficjalna nazwa szkoły Samochodówka
W roku szkolnym 1953/54 rozpoczął pracę Wydział Zaoczny, natomiast 1 września 1957 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Samochodową.

W październiku 1953 roku rozpoczęło naukę w naszej szkole ośmiu Koreańczyków, lecz po 1,5 roku zmuszeni zostali do przerwania nauki ze względu na niemożność przystosowania się do naszej diety i do naszych warunków klimatycznych.

Od roku szkolnego 1955/56 baza praktycznego szkolenia zawodowego powiększyła się znacznie - oddano do użytku obiekty nowo zbudowanych warsztatów szkolnych. 1 września 1955 r. została utworzona Zasadnicza Szkoła Samochodowa kształcąca mechaników w dwu specjalnościach: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i budowa maszyn.

W lipcu 1965 roku szkoła uzyskała obiekty warsztatowe przy ulicy Kasprowicza 7, co znacznie poprawiło bazę warsztatową szkoły.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to lata burzliwego rozwoju szkoły. Powstają wtedy szkoły, z których istnieje tylko pierwsza z niżej wymienionych:

Technikum Samochodowe (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)
 Technikum Samochodowe dla Pracujących - filia w Ornecie
 Policealne Studium Zawodowe
 Policealne Studium Zawodowe - wydział zaoczny
 Liceum Zawodowe
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dokształcająca
 Średnie Studium Zawodowe
 Średnie Studium Zawodowe - wydział zaoczny
 Zasadnicza Szkołą Samochodowa dla Pracujących.

Z dniem 1 września 1990 roku Kurator Oświaty i wychowania pismem z 31 lipca 1990 roku przemianował drugą klasę Liceum Zawodowego na drugą klasę Technikum Samochodowego. W ten sposób przywrócono Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej o 5-letnim cyklu kształcenia.

W dniu 25 maja 1991 roku Zespół Szkół Samochodowych otrzymał imię por. Adolfa Marii Bocheńskiego, bohaterskiego żołnierza walczącego o wolną i niepodległą Polskę, uczestnika obrony Narwiku, obrońcy Tobruku, zdobywcy klasztoru na Monte Cassino, oraz nowy sztandar ufundowany przez pracowników szkoły, Komitet Rodzicielski oraz indywidualnych i zbiorowych ofiarodawców - kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

1 września 2003 r. z połączenia Zespołu Szkół Samochodowych oraz Technikum Kolejowego, Technikum nr 9 im. gen. Wł. Sikorskiego powstaje Zespół Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego.

W skład Zespołu Szkół Samochodowych do 2011r. wchodziło:

 Technikum nr 1
 Technikum nr 9
 Technikum Uzupełniające nr 2
 I Liceum Profilowane
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
 Uzupełniające Technikum Zaoczne nr 1
 Technikum Zaoczne nr 3
 Zaoczna Szkoła Policealna nr 5

Uchwałą Rady Miasta Olsztyn z dnia 26.01.2011r ulega likwidacji I Liceum Profilowane i Technikum nr 9


 

Adolf Maria Bocheński urodził się w rodzinie ziemiańskiej 13 kwietnia 1909 roku w Ponikwie k. Brodów w Małopolsce Wschodniej.

Przyszły bohater już od najmłodszych lat wykazywał wybitne zdolności. W latach 1927 - 1930 studiował w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, którą ukończył z wyróżnieniem. Cztery lata później ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

A. M. Bocheński zajmował się publicystyką i był jednym z jej najzdolniejszych przedstawicieli. Będąc jeszcze w gimnazjum napisał - wraz z bratem Aleksandrem - książkę O skłonnościach samobójczych narodu polskiego. Swoje artykuły o treści historycznej i politycznej drukował w Buncie Młodych, którego był jednym z założycieli, a następnie w Polityce, którą założył z Jerzym Giedroyciem. W 1937 roku ukazała się jego sztandarowa książka Między Niemcami a Rosją.

A. M. Bocheński miał w chwili wybuchu II wojny światowej lat 30, Pragnął wstąpić do wojska, ale żadna komisja wojskowa nie chciała go przyjąć ze względu na jego zły stan zdrowia. Wreszcie po licznych staraniach udało się mu wstąpić do 22 Pułku Ułanów, z którym przeszedł na Węgry, a stamtąd przedostał się do Francji. W Coetquidan ukończył podchorążówkę i z Brygadą Podhalańską wyruszył pod Narwik. Tam za swoje męstwo i odwagę otrzymał swój pierwszy Krzyż Walecznych. Po powrocie do Francji i po jej kapitulacji przeprowadzał przez Pireneje wielu żołnierzy i oficerów udających się do Anglii. Po kilku miesiącach, w przebraniu marynarza, wyruszył do Syrii, gdzie wstąpił do Brygady Karpackiej, dał się poznać jako doskonały nauczyciel i instruktor obsługi wojskowego sprzętu mechanicznego a także jako kolega i przyjaciel. Następne etapy żołnierskiej drogi naszego patrona to sławny Pułk Ułanów Karpackich, obrona Tobruku, Monte Cassino. A. M. Bocheński - specjalista od rozbrajania min - zginął rozerwany przez minę 18 lipca 1944 roku, w dniu zdobycia Ancony.

Podchorąży Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie podporucznik Pułku Ułanów Karpackich, dzięki swej niezwykłej odwadze, a przede wszystkim prawdziwie koleżeńskiej i w pełni humanistycznej postawie, zdobył niespotykaną popularność wśród żołnierzy. Jego czyny zyskały legendarną sławę. Kawaler Maltański, Kawaler Virtuti Militari, trzykrotnie dekorowany Krzyżem Walecznych, wybitny umysł, człowiek niepospolity, kamień z drogocennego kruszcu - Adolf Maria Bocheński - jest od 25 maja 1991 roku Patronem Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie.

 

 

W skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzą następujące typy szkół:

 

Technikum nr 1

cykl kształcenia: 4 lata
zawód: technik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

cykl kształcenia: 3 lata
zawód: mechanik pojazdów samochodowych
zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Uzupełniające Technikum  Zaoczne  nr 1

po zasadniczej szkole zawodowej
cykl kształcenia: 3 lata
zawód: technik pojazdów samochodowych
zawód: technik mechanik  


 

 

Szkoła posiada pracownie:

elektryczne

elektroniczne

techniki cyfrowej

komputerowe z dostępem do Internetu

specjalistyczne dla każdego zawodu

wzorcową bibliotekę

dwie sale gimnastyczne

siłownię

oraz:

warsztaty szkolne

gabinet profilaktyki zdrowotnej

gabinet stomatologiczny