REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu
• popularyzacja ogólnej wiedzy astronomicznej,
• przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika,
• rozwijanie wyobraźni,
• doskonalenie umiejętności plastycznych i poetyckich,
• kształcenie poczucia estetyki,
• rozbudzenie kreatywności i twórczej osobowości.

2. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – IV Technikum oraz klas I-III Szkół Branżowych

3. Wymogi konkursowe
Konkurs przebiega w dwóch formach:
• konkurs plastyczny - praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką, na dowolnym materiale w formacie A4, A3, lub w postaci grafiki komputerowej,
• konkurs literacki - prace poetyckie w formie: wierszy, rymowanek, fraszek mogą być napisane ręcznie (czytelne, staranne pismo) lub elektronicznie (plik w formacie word ).
Autorem pracy może być jedna osoba.
Każdy z uczestników może wybrać odpowiednią dla siebie formę artystyczną lub uczestniczyć w obu jednocześnie.
Na odwrocie pracy konkursowej – w prawym dolnym rogu prosimy o zamieszczenie informacji o autorze pracy: imię, nazwisko, klasa.

4. Kryteria oceniania
Jury oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę:
• umiejętność opowiedzenia historii,
• pomysłowość,
• samodzielność,
• kreatywność,
• walory plastyczne;
• estetykę i staranność wykonania.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie Internetowej ZSS w Olsztynie

5. Terminy
Konkurs trwa od 13.02.2023 do 04.03.2023 r.
Prace należy dostarczać do Pani Agnieszki Kolano


Rozdanie nagród laureatom odbędzie się w wyznaczonym przez organizatorów terminie. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów) na stronie internetowej ZSS w Olsztynie.

Organizator Konkursu w szkole
Anna Czałpińska