Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. w Zespole Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego będzie prowadzone kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami. Zajęcia praktyczne będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym
1. W zajęciach praktycznych mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
2. Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywać się zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku Librus.
3. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik transportu kolejowego i technik spedytor będą odbywać się nadal wyłącznie w formie online, z wykorzystaniem platformy

Microsoft Teams i dziennika Librus.
4. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowcy-mechanika w klasach pierwszych i drugich będą dalej realizowane w formie online.
5. Zajęcia praktyczne na kierunku: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych w klasach trzecich będą realizowane stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu.
6. Zajęcia praktyczne warsztatowe w klasie trzeciej na kierunku kierowcy-mechanika będą się odbywały stacjonarnie na warsztatach szkolnych. Jeżeli grupa uczniów będzie większa niż 7 osób, nauczyciel ustali skład osobowy zespołu uczniów odbywających zajęcia w szkole w danym tygodniu. Pozostałe zajęcia praktyczne w formie online.
7. Przy organizacji zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych nauczyciel musi zadbać, aby zajęcia te odbywały się w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Grupy mogą liczyć maksymalnie 7 osób. Liczba godzin w tygodniu nie może przekraczać 10 na oddział.
8. Praktyczna nauka jazdy będzie odbywać się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.
9. Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z przedmiotów praktycznych dla wszystkich klas. Termin spotkania uczniowie indywidualnie ustalają z nauczycielami zajęć praktycznych.
10. Zajęcia teoretyczne na wszystkich kierunkach dalej będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika Librus .
11. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
12. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.
13. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Konsultacje dla zdających egzaminy
W szkole nadal mogą być organizowane uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce
Podobnie jak przed feriami możliwe jest udostępnianie pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół
Przypominam, że zostały opracowane wytyczne sanitarne, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.
Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

https://liblink.pl/keULlo8oMb


Arkadiusz Gnoza
Dyrektor ZSS